Overslaan en naar de inhoud gaan

FASO ondersteunt en inspireert symfonie- en strijkorkesten!

Bibliotheekreglement 2013

Het leenreglement van de FASO-bibliotheek downloaden om te printen (pdf).

Dit reglement is voorlopig, heeft formeel de status van een concept en is opgesteld om uitvoering te geven aan de op de Jaarvergadering van de FASO van 9 maart j.l. vastgestelde wijziging van de financiële afhandeling van de uitleen-procedure per 1 juli 2013. De tekst zal ter definitieve goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering te houden op 23 november 2013. Om tot dat moment de uitlening van muziekmateriaal gestructureerd te doen plaatsvinden zal het FASO-Bestuur tot deze datum dit reglement ad interim hanteren. Mocht de Vergadering op 23 november 2013 tot amendementen besluiten die consequenties hebben voor de gevolgen van het handelen van het FASO-Bestuur gedurende de interim periode, dan zullen deze gevolgen na vaststelling van de definitieve tekst van dit reglement zoveel mogelijk teniet worden gedaan.


 

Algemeen

Artikel 1.
Het lenen van werken uit de FASO-bibliotheek is slechts mogelijk voor leden van de FASO als bedoeld in de Statuten, Artikel 2: Definities sub c. en d. alsmede voor Afdelingen en Werkgroepen van de FASO als bedoeld in de Statuten, Artikel  14: Afdelingen en Werkgroepen. Lenen door leden kan alleen geschieden als zij een eenmalige waarborgsom hebben betaald en als de contributie voor het lopende jaar voldaan is.

Artikel 2.
De hoogte van de waarborgsom wordt door het bestuur bepaald overeenkomstig het gestelde in het Statuut van de FASO, Artikel 9 Geldelijke Bijdragen, lid 2.

Artikel 3.
Werken uit de FASO-bibliotheek mogen niet aan derden worden doorgegeven, ook niet aan andere bij de FASO aangesloten orkesten.

Artikel 4.
De bibliotheek hanteert een vast contactadres voor elk orkest, naar welk adres alle correspondentie en alle aangevraagde werken gezonden worden; wijziging van het contactadres dient schriftelijk of per e-mail aan het bestuur te worden doorgegeven.

Aanvraag

Artikel 5.

 1. Aanvraag van een werk kan zowel via de website, per e-mail als telefonisch geschieden.
 2. Een aanvraag per e-mail of telefonisch dient gericht te zijn aan de bibliothecaris.

Artikel 6.

 1. Indien het werk is uitgeleend, kan het - indien het aanvragende orkest dit wenst - voor dit orkest worden gereserveerd.
 2. Indien het werk in de bibliotheek aanwezig is, kan het worden uitgeleend of gereserveerd.

Artikel 7.
Een gereserveerd werk kan niet worden aangevraagd.

Reservering

Artikel 8.
Een werk dat niet is uitgeleend kan maximaal zes weken gereserveerd worden.

Artikel 9.
Zodra uitgeleend werk dat is gereserveerd weer in de bibliotheek aanwezig is, wordt dit aan het betreffende orkest meegedeeld; indien dit orkest het werk nog steeds wil lenen, kan tot uitleen worden overgegaan.

Uitleen

Artikel 10.
Indien een werk in de bibliotheek aanwezig is, wordt het werk verzonden.

Artikel 11.
In geval het orkest nog schulden heeft aan FASO zal een werk niet verzonden worden.

Artikel 12.

 1. Het werk bevindt zich in een map en gaat vergezeld van een aanbiedingsbrief waarop staat vermeld wanneer de leentermijn eindigt, een leenbevestiging, een materiaalstaat en een factuur.
 2. De leenbevestiging die zich bij het werk bevindt, dient onmiddellijk na ontvangst van het materiaal ingevuld en ondertekend naar de bibliotheek te worden teruggezonden.
 3. De materiaalstaat die zich bij het werk bevindt, dient bij het materiaal bewaard te blijven.
 4. Het bedrag op de factuur dient binnen drie weken na ontvangst van de muziek op de bankrekening van de FASO te zijn bijgeschreven.

Artikel 13.
Het lenende orkest is gehouden de nodige maatregelen te treffen om zoekraken en beschadiging van het materiaal te voorkomen: veel werken zijn niet meer te koop!

Artikel 14.

 1. Geleende partijen en partituren mogen niet gevouwen worden.
 2. Eventueel noodzakelijke aantekeningen in geleend materiaal mogen slechts met zacht zwart potlood worden gemaakt.

Verlenging

Artikel 15.
Verlenging van de leentermijn geschiedt in termijnen van gehele maanden.

Artikel 16.
Een aanvraag tot verlenging van de leentermijn, met vermelding van het aantal maanden dat de leentermijn verlengd dient te worden, kan zowel schriftelijk, per e-mail als telefonisch geschieden.

Artikel 17.
Bij verlenging is een aanvullende leensom verschuldigd groot één zesde van het tarief voor eerste uitleen van het werk. Deze wordt aan het orkest dat de verlenging heeft aangevraagd gefactureerd. Het gefactureerde bedrag dient binnen drie weken na factuurdatum op de bankrekening van de FASO te zijn bijgeschreven,

Terugzending

Artikel 18.
Het werk dient voor het verstrijken van de (eventueel verlengde) leentermijn weer in het bezit te zijn van de bibliotheek.

Artikel 19.

 1. Het werk dient in de bijbehorende map, stevig verpakt en voorzien van de materiaalstaat te worden teruggezonden.
 2. De terugzending dient gefrankeerd te geschieden.

Artikel 20.
Na terugontvangst wordt aan het betreffende orkest per ommegaande een ontvangstbevestiging toegezonden.

Artikel 21.

 1. Bij te late terugontvangst wordt een boete aan het orkest in rekening gebracht.
 2. Indien materiaal ontbreekt of zwaar beschadigd is, wordt de kostende prijs aan het orkest in rekening gebracht.

Beschadigd of zoekgeraakt materiaal

Artikel 22.
Als bij terugontvangst van geleend materiaal blijkt dat dit incompleet en/of beschadigd is, zal het ontbrekende en/of beschadigde voor rekening van het lenende orkest worden aangevuld. Dit kan impliceren dat een gehele harmonie (blazers) set in rekening wordt gebracht aangezien losse blazerspartijen vaak niet te koop zijn.

Artikel 23.
Onder beschadigd wordt in dit verband mede verstaan dat sprake is van onuitwisbare aantekeningen in partij(en) en/of partituur. Een fotokopie of handgeschreven versie van een partituur of partij kan niet als vervanging voor een zoekgeraakt origineel exemplaar worden geaccepteerd.

Artikel 24.
Indien een orkest zoekgeraakt en later weer teruggevonden materiaal alsnog aan de bibliotheek retourneert, wordt het krachtens Artikel 22 in rekening gebrachte schadebedrag geheel of gedeeltelijk gerestitueerd, zulks ter beoordeling van het bestuur. Daarbij is leidend of de FASO op het moment van retourneren van het zoekgeraakte materiaal al is overgegaan tot de vervanging daarvan.

Artikel 25.
De orkesten wordt dringend verzocht altijd een zoekgeraakte partij die later weer teruggevonden wordt, alsnog aan de bibliotheek terug te zenden, ook wanneer geen volledige restitutie van de schade meer wordt verleend. Van veel werken is aanvulling door middel van koop niet (meer) mogelijk!

Inzage van partituren

Artikel 26.
Voor inzage van een partituur is geen leensom verschuldigd.

Artikel 27.
Partituren kunnen voor ten hoogste een maand ter inzage worden verstrekt. Verlenging van de inzagetermijn is niet mogelijk.

Artikel 28.
Terugzending van de partituur binnen een maand kan achterwege blijven, indien het betreffende orkest besluit voor het verstrijken van de inzagetermijn het complete uitvoeringsmateriaal te lenen.

Artikel 29.
Bij overschrijding van de inzagetermijn wordt het een boete in rekening gebracht die gelijk is aan het bedrag dat zou hebben gegolden bij een overschrijding van de leentermijn voor het volledige uitvoeringsmateriaal.

Tarieven

Artikel 30.
FASO leent geen materiaal van werken uit waarvan vaststaat dat de uitleen-handeling inbreuk maakt op (auteurs)rechten van derden. Het in het bezit hebben van uitvoeringsmateriaal verschaft het lenende orkest niet automatisch het recht dit ook voor het geven van een uitvoering te gebruiken. Indien het geleende werk op grond van de sterfdatum van de componist en/of bewerker daarvan auteursrechtelijk beschermd is dient voor iedere openbare uitvoering en/of een opname op een geluids- en/of beelddrager aan de daarvoor bevoegde collectieve rechtenorganisatie als BUMA en/of STEMRA een uitvoeringsrecht te worden betaald. Alle daarmee samenhangende kosten in zijn voor rekening van het lenende orkest.

Artikel 31. Leensommen

 1. De hoogte van het leentarief voor eerste uitleen wordt door de Algemene Vergadering van de FASO vastgesteld. Voor deze eerste uitleen geldt een leentermijn van zes maanden.
 2. Een aanvullende leensom gelijk aan één zesde deel van het onder (a) bedoelde leentarief, is verschuldigd voor elke maand of gedeelte daarvan dat de overeengekomen leentermijn de eerste termijn van 6 maanden te boven gaat.

Artikel 32. Portokosten
Portokosten (De kosten die voor de verzending van het werk gemaakt worden) zijn steeds voor rekening van het lenende orkest.

Artikel 33. Boete
Een bedrag gelijk aan één derde deel van het in Artikel 31a bedoelde leentarief, wordt in rekening gebracht voor elke maand of gedeelte daarvan dat de overeengekomen leentermijn is overschreden.

Artikel 35. Tijdstippen waarop de tarieven in rekening gebracht worden

 1. De leensom: wanneer het werk wordt uitgeleend.
 2. De aanvullende leensom: op het ogenblik dat verlenging van de leentermijn wordt aangevraagd.
 3. De portokosten: op het ogenblik dat het werk wordt uitgeleend.
 4. Een boete: bij terugontvangst van het werk c.q. bij (te late) aanvraag van verlenging van de leentermijn.

Artikel 36.
Bij een bank/giro-overschrijving dienen de naam van het orkest en het factuurnummer duidelijk vermeld te zijn. Anders is vaak moeilijk te achterhalen van welk orkest de betaling afkomstig is.