Overslaan en naar de inhoud gaan

FASO ondersteunt en inspireert symfonie- en strijkorkesten!

ANBI

ANBI: De FASO is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling en geregistreerd onder het fiscaal nummer 8155.08.529.

 

Beloningsbeleid: Bestuursleden van de FASO worden niet beloond. Zij declareren alleen de onkosten die zij voor hun bestuurswerkzaamheden maken. Zo nodig kunnen bepaalde taken aan vrijwilligers worden gedelegeerd die daarvoor desgewenst een vrijwilligersvergoeding kunnen ontvangen.     

 

Activiteiten
Binnen de doelstelling van de FASO en het daaruit voortvloeiende beleidsplan vallen de activiteiten van de FASO in vier hoofdgroepen uiteen.
1) Het vertegenwoordigen van de aangesloten orkesten door lidmaatschappen van overkoepelende organisaties als KNMO (nationaal) en EOFed (internationaal). 
2) Het bevorderen van het gebruik van hedendaagse muziek. Door de organisatie van meespeeldagen en financiële bijdragen aan composities wordt deze muziek onder de aandacht gebracht. Ook wordt er een tegemoetkoming gegeven voor het gebruik van muziek die alleen in huur verkrijgbaar is.
3) Het jeugdbeleid omvat onder andere het adviseren en begeleiden bij de oprichting van jeugdorkesten maar ook sponsoring van evenementen voor jongeren die binnen de doelstelling van FASO vallen.
4) Aanschaf en distributie van symfonische muziek onder de aangesloten orkesten.

De muziekbibliotheek met ongeveer 5,000 muziekstukken afkomstig van en ingebracht door de aangesloten orkesten. De bibliotheek is dus eigenlijk gemeenschappelijk eigendom.  Leden kunnen tegen een vergoeding gebruik maken van muziek uit dit collectieve bezit.


De FASO kent geen bureau met medewerkers in dienst van de FASO. De FASO is een vereniging van verenigingen. Waar mogelijk helpen en ondersteunen de verenigingen elkaar. De FASO organisatie faciliteert daarin. 

Van bovenstaande activiteiten zijn de werkzaamheden ten aanzien van de verzending en inname van de bladmuziek zodanig omvangrijk dat zij onder een samenwerkings-overeenkomst zijn uitbesteed aan Rijnbrinkgroep - Musidesk, waar ook de muziekcollectie is ondergebracht. Alle overige werkzaamheden samenhangend met aanschaffingen van muziekmateriaal en het onderhoud en catalogiseren van de bladmuziekcollectie worden door vrijwilligers en bestuursleden gedaan. Dit geldt ook voor de activiteiten die onder de andere hoofdgroepen vallen.

Jaarlijks wordt op de Algemene Leden Vergadering in het voorjaar verslag gedaan van de bovengemelde activiteiten en kunnen door bestuur en/of leden voorstellen gedaan worden voor aanvulling of aanpassing van de activiteiten.

 

Financiën
De staat van Baten en Lasten en de Balans zijn in de bijlage weergegeven. Voorafgaand aan de Algemene Leden Vergadering in het voorjaar zijn voor de leden alle onderliggende gegevens ter inzage. Een kascommissie beoordeelt tevoren alle stukken en stelt aan de vergadering voor om het bestuur al dan niet te déchargeren. Gevraagd en ongevraagd kan de kascommissie aanbevelingen doen. De vergadering beslist uiteindelijk over de decharge.  

 

Bijlage
Financieel overzicht van het afgelopen jaar.